Pacta tertiis nec nocent nec prosunt

Los pactos ni obligan ni benefician a terceros.